Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «Donedeals.gr», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας 76, Τ.Κ. 10678, με την ηλεκτρονική διεύθυνση «www.donedeals.gr», αποτελεί την διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας. Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι να διαφημίζονται και να προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο και για συγκεκριμένη ποσότητα. Ο χρήστης/συνδρομητής της ιστοσελίδας, δύναται μέσω αυτής να αγοράσει από τον εκάστοτε προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών τα προϊόντα/την υπηρεσία της επιλογής του στην ειδική εκπτωτική τιμή, υποκείμενος στους όρους που περιγράφονται κατωτέρω, και τους οποίους ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.


Η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Α. Έννοιες / Ορισμοί

 • Εταιρία: η εταιρία με την επωνυμία «Donedeals.gr», η οποία εδρεύει  στην  Αθήνα, στην οδό  Ακαδημίας 76  (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114010898).
 • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα, «www.donedeals.gr».
 • Προμηθευτής/Πάροχος υπηρεσιών: κάθε τρίτος προμηθευτής/πάροχος υπηρεσιών ο οποίος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της Εταιρίας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα/τις υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας.
 • Προϊόν/Υπηρεσία: Το προϊόν/η υπηρεσία του Προμηθευτή/Παρόχου υπηρεσιών  που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας.
 • Αγοραστής: κάθε χρήστης/συνδρομητής που συμμετέχει επιτυχώς στην εκάστοτε προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/την Υπηρεσία του Προμηθευτή/Παρόχου των Υπηρεσιών.
 • Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, φέρει μοναδικό κωδικό, και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή/Πάροχο Υπηρεσιών  για την παράδοση του προϊόντος/παροχή της Υπηρεσίας κατόπιν ταυτοπροσωπίας.
 • Προσφορά: η προσφορά Προϊόντων/Υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.
 • Χρήστης: ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

Β. Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

1. Η Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές/Παρόχους Υπηρεσιών να προωθήσουν τα Προϊόντα/Υπηρεσίες τους στους χρήστες/συνδρομητές της Ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. Η Εταιρία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή ή/και του παρόχου των υπηρεσιών, παρά μόνο συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των υπηρεσιών των Παρόχων. Απαραίτητη προϋπόθεση εκ μέρους του χρήστη για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την αγορά προσφοράς είναι α) η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, και β) η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Η Εταιρία θα διαθέτει στους Χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά κατά την διαδικασία που κατωτέρω λεπτομερώς ορίζεται, Κουπόνια, μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικά. Το κάθε Κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή/Πάροχο, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο Χρήστης θα δικαιούται να λάβει από τον τελευταίο το Προϊόν/Υπηρεσία για το οποίο/τα οποία ισχύει η Προσφορά στην οποία συμμετείχε.

3. Κάθε Χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποια προσφορά από την ιστοσελίδα, πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία (πεδία)  της σελίδας αγοράς της εκάστοτε προσφοράς, και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων στη σελίδα αγοράς της προσφοράς και την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η οποία γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου “Επιβεβαίωση Παραγγελίας”), θα χρεώνεται στην πιστωτική κάρτα του χρήστη/συνδρομητή το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Κουπονιού. Η ενεργοποίηση της Προσφοράς πραγματοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους που τυχόν αναφέρονται σε κάθε Προσφορά. Τα ειδικότερα στοιχεία της προσφοράς αναγράφονται σε κάθε Προσφορά και είναι γνωστά στον Χρήστη προτού αυτός εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Προσφορά.

4. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω της Ιστοσελίδας να πληροφορείται σχετικά  με το εναπομένον διάστημα μέχρι το πέρας του χρόνου ανάρτησης της Προσφοράς.

5. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά του) χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του κάθε προσώπου στη σελίδα αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς. Στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε δήλωση στοιχείων τρίτων προσώπων, υποχρεούται να έχει λάβει προηγουμένως την συγκατάθεση τους για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τον προαναφερθέντα σκοπό. Σε κάθε περίπτωση χρήσης προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων, ο χρήστης δηλώνει ότι αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων αυτών, η δε Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εν λόγω χρήση.

6. Με την ενεργοποίηση της Προσφοράς, η Εταιρία: α) δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή/Παρόχου των Υπηρεσιών για χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή με την αξία του Κουπονιού, και β) διαθέτει τα Κουπόνια ηλεκτρονικά στους Χρήστες που αγόρασαν την Προσφορά και συγκεκριμένα μέσω της καταχώρησης έκαστου κουπονιού στην ειδικά σχεδιασμένη σελίδα «τα κουπόνια μου» του κάθε χρήστη που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Εκτός από τα κουπόνια, ηλεκτρονικά θα αποστέλλονται προς τον αγοραστή στην δηλωθείσα από τον τελευταίο ηλεκτρονική διεύθυνση μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς και την επιτυχή χρέωση της πιστωτικής κάρτας και οι οδηγίες για την παραλαβή των προϊόντων/υπηρεσιών. Ο αγοραστής θα λαμβάνει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη) στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού απευθείας από τον προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών από τον οποίο και θα τιμολογείται, κατά την επίδειξη του Κουπονιού για εξαργύρωση. Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό, και μέχρι την ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του Κουπονιού. Το Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα συγκεκριμένα καταστήματα του Προμηθευτή/Παρόχου Υπηρεσιών που αναγράφονται σε αυτό. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Κουπονιού ο Αγοραστής μπορεί, με την επίδειξη του Κουπονιού στα καταστήματα του Προμηθευτή, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το Προϊόν/Υπηρεσία που αγόρασε και περιγράφεται στο Κουπόνι. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού πλην των καταστημάτων του Προμηθευτή και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Το Κουπόνι δεν είναι σε καμία περίπτωση δεκτικό εξαργύρωσης και το αντικείμενο της προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό είναι αποκλειστικό και περιορισμένο και δεν δύναται να ανταλλαγεί ή να αντικατασταθεί με άλλο. Η διάρκεια ισχύος του Κουπονιού είναι περιορισμένη. Το Κουπόνι ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξεως, μετά την παρέλευση της οποίας ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρίας. Ο Προμηθευτής ή/και η Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού από τον Αγοραστή ή/και σε περίπτωση εσφαλμένης αναγραφής των στοιχείων του αγοραστή, η διασταύρωση των οποίων θα πραγματοποιείται κατά την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή/Πάροχο Υπηρεσιών για την παραλαβή του Προϊόντος/Υπηρεσίας. Ο Αγοραστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την ορθή αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων κατά την αγορά της προσφοράς όσο και για την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών (ταυτότητα/διαβατήριο) για την διασταύρωση των προσωπικών του στοιχείων κατά την παραλαβή του Προϊόντος/Υπηρεσίας.

7. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να πωλεί Προϊόντα/παρέχει Υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Αγοραστές διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν προσηκόντως σε αυτόν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Εταιρία αποστέλλει στον Προμηθευτή, την επόμενη της ενεργοποίησης της Προσφοράς, λίστα Αγοραστών/κατόχων Κουπονιών, η οποία περιέχει τα ονόματα Αγοραστών/κατόχων Κουπονιών, καθώς και τον κωδικό κάθε Κουπονιού, που είναι μοναδικός.

8. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το Προϊόν/Υπηρεσία στους Αγοραστές/κατόχους Κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα Αγοραστών που του έχει αποστείλει η Εταιρία, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αντιστοίχως, ο Αγοραστής προκειμένου να παραλάβει το Προϊόν/Υπηρεσία οφείλει να εμφανίσει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή το Κουπόνι και τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να διασταυρωθούν τα προσωπικά του στοιχεία.

9. Η Εταιρία συμμετέχει στην προώθηση της πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή αλλά δεν υποχρεούται να ασκεί έλεγχο στην παράδοση των Προϊόντων/Υπηρεσιών ή να εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα, και δεν ευθύνεται για τα πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Προϊόντων/Υπηρεσιών που προωθούνται, ούτε για τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που προτείνονται από κάθε Χρήστη. Η Εταιρία δεν είναι σε θέση να ελέγχει αλλά και δεν ευθύνεται για τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των Χρηστών για την κατάρτιση της αγοράς.

10. Συγκεκριμένα, τυχόν χαρακτηριστικά, πληροφορίες και προδιαγραφές των Προϊόντων/Υπηρεσιών που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες, περιγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που παρέχει ο Προμηθευτής στην Εταιρία. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά με τα Προϊόντα/Υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία ο Προμηθευτής παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή. Ο Προμηθευτής/Πάροχος Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αληθή, ακριβή και ορθή περιγραφή του Προϊόντος/Υπηρεσίας και όλων των ειδικότερων και επιμέρους χαρακτηριστικών που αναγράφονται στην Προσφορά. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης των ιδιοτήτων ή/και χαρακτηριστικών μεταξύ του πραγματικού και του περιγραφόμενου στην προσφορά Προϊόντος/Υπηρεσίας.

11. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της αγορασθείσας Προσφοράς στις κάτωθι περιπτώσεις: α) ο Αγοραστής δεν έκανε χρήση του Κουπονιού του μέχρι την ημερομηνία λήξης του, ήτοι μέχρι την παρέλευση της διάρκειας της Προσφοράς, όπως αυτή έχει οριστεί από τον Προμηθευτή, ή/και β) ο Αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα του παρεχόμενου Προϊόντος ή της παρεχόμενης Υπηρεσίας.

12. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής/Πάροχος Υπηρεσιών, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του Προϊόντος/Υπηρεσίας, η Εταιρία αναλαμβάνει να επιστρέψει στο ακέραιο τα χρήματα στον Αγοραστή που δεν έχει εξαργυρώσει το κουπόνι.

13. Ο Αγοραστής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς μιας υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της Προσφοράς, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω e-mail στο info@donedeals.gr) του αιτήματός του προς την Εταιρία. Ακολούθως, η Εταιρία, αφού επιβεβαιώσει πως δεν έχει γίνει χρήση του Κουπονιού, θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού κατόπιν επικοινωνίας (μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς) και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ ο Αγοραστής θα επιστρέφει αντιστοίχως το Κουπόνι, το οποίο και θα ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, και η Εταιρία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή.

Σε περίπτωση προϊόντος, το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα). Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.

14. Πολιτική Επιστροφών προϊόντων που πωλούνται απευθείας και αποκλειστικά από την ίδια την Done Deals

1) Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν που αγοράσατε απευθείας από την ίδια την Donedeals.gr φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον κατασκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

- Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην πλήρη και άθικτη συσκευασία του και να συνοδεύεται με την απόδειξη πληρωμής ή τιμολόγιο.

- Εφόσον διαπιστωθεί από την Εταιρία το ελάττωμα του προϊόντος, θα γίνεται αντικατάσταση με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με άλλο καινούριο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων σας. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί η αρχική πληρωμή από εσάς προς την Εταιρεία.

-  Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία, όσο και για την επαναποστολή του προϊόντος που έχει αντικατασταθεί βαρύνουν την Εταιρεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν και δεν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα τα έξοδα αποστολής βαρύνουν εσάς τους ίδιους.

2) Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παραλάβατε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

-Οφείλετε να ενημερώσετε εγγράφως ή και ηλεκτρονικά για την άσκηση του δικαιώματός σας και να γίνει ηλεκτρονική επιβεβαίωση από την Εταιρία μας για την παραλαβή και έγκριση του αιτήματος της υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αντικατάσταση με κάποιο άλλο προϊόν, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων σας. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί η αρχική πληρωμή από εσάς προς την Εταιρεία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

15. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή.

Γ. Τρόπος Πληρωμής

Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Α) μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της κατάθεσης του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του κουπονιού στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς  που διατηρεί η Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει η προσφορά:

 • Τράπεζα EUROBANK, Αριθ. Λογαρ.: 0026.0185.11.0200402122,  ΙBAN: GR6902601850000110200402122
 • ALPHA BANK, Αριθ. Λογαρ.: 115-002101-310859, IBAN: GR 3001401150115002101310859
 • Τράπεζα  ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθ. Λογαρ.: 5029-061363-501, IBAN: GR 1401720290005029061363501
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αριθ. Λογαρ.: 129/340769-15, IBAN: GR 5701101290000012934076915

Στη συνέχεια ο Χρήστης οφείλει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας (καταθετήριο) με αναγραμμένο, ως αιτιολογία κατάθεσης, τον προσωπικό  κωδικό της παραγγελίας που αναγράφεται στο κουπόνι και το e-mail ή username του στο e-mail info@donedeals.gr της Εταιρίας. Εντός προθεσμίας μίας ημέρας από την παραλαβή του fax ή e-mail η Εταιρία μας θα αποστέλλει το κουπόνι στον χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προσοχή! Η αποστολή του κουπονιού στον λογαριασμό του χρήστη θα γίνεται μόνο κατόπιν της επιβεβαίωσης της κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας μας.

Β) μέσω Paypal. Η διαδικτυακή υπηρεσία PayPal παρέχει έναν γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωμών μέσω του Internet, χωρίς να χρειαστεί να δώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Αν λοιπόν τηρείτε λογαριασμό στο PayPal έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των αγορών σας μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό PayPal της Donedeals.gr. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο PayPal, μπορείτε να ανοίξετε εύκολα έναν λογαριασμό, εντελώς δωρεάν, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο web site του PayPal. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι μια πιστωτική κάρτα, ή να μεταφέρετε χρήματα από έναν τραπεζικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό του PayPal. Τόσο η κατάθεση χρημάτων μέσω PayPal, όσο και η δημιουργία νέου λογαριασμού, είναι δωρεάν και δεν ενέχει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Γ) μέσω Πιστωτικής Κάρτας. Για την ενεργοποίηση της Προσφοράς και πληρωμή του Προϊόντος/Υπηρεσίας στον Προμηθευτή, στην Ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa® και MasterCard®. Οι συναλλαγές των Χρηστών ανακατευθύνοται (redirect) στο ασφαλές διαδικτυάκο περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών της τράπεζας που προστατεύεται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας (CVV), επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας online συναλλαγών, όπως το Verified By Visa™ από την Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Ειδικότερα ως προς την Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας:

1. Ο Χρήστης μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μία ή περισσότερες προσφορές με την παροχή των στοιχείων πιστωτικής κάρτας. Ως χρόνος πραγματοποίησης αγοράς μιας Προσφοράς ορίζεται η στιγμή που ο χρήστης θα πατήσει το κουμπί “Αγοράστε”.

2. Η Εταιρία, για λόγους ασφαλείας των τραπεζικών σας συναλλαγών, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο Χρήστης θα πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετάσχει σε μια νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο Χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

3. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης κατοχής και χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συναίνεση του Χρήστη στη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας.

4. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας (ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως: υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης), τότε ο Χρήστης θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

5. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου πελάτη.

6.  Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της Προσφοράς και συμμετοχής του πελάτη, η Εταιρία είναι υπαίτια για την αποδέσμευση του ποσού της Προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.

7. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.

8. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του Παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών.

Ενδεικτικές και όχι περιοριστικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:

1. Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του Παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφερόμενη οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη στα μέρη του υπολογιστή) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, η Εταιρία θα θεωρεί ότι ο Χρήστης/Συνδρομητής δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

2. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη ενημέρωσης για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν έχει ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών από τον Πάροχο Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών, τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

Δ. Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρία, υπό τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους Χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής. Η παρούσα άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος όσον αφορά στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο αυτής, ενώ υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 1. ο Χρήστης οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις πρόσβασης (ηλικία και δικαιοπρακτική ικανότητα).
 2. ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
 3. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη θα γίνεται «ως έχει». Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της με οποιονδήποτε τρόπο, η αναπαραγωγή, η διανομή ή η με άλλο τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας.

Ε. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί κατά την απόλυτη κρίση της και τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των χρηστών. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την συχνή ενημέρωσή του σχετικά με την Ιστοσελίδα και τους όρους της. Για τον λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει, να αλλάξει, να αναστείλει ή ακόμα και να διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας ορισμένων υπηρεσιών, της παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΣΤ. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης δύναται προκύψει τόσο στους χρήστες της ιστοσελίδας, όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο, που δύναται να προέρχεται από την χρήση της ιστοσελίδας, από τη χρήση προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προέρχονται από προσφορά της ιστοσελίδας, από αντιγραφή ή παραποίηση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα.

Ζ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας ή των συνεργαζόμενων με αυτή προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός, η εμφάνιση, και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Η. Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι προβαίνει στη χρήση της ιστοσελίδας λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους του διαδικτύου, και δηλώνει ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση αυτή.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση αυτής για τη δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων προσώπων, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή εξοπλισμού ή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Διαφημίσεις και χορηγοί

Ο Χρήστης γνωρίζει/είναι ενήμερος ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρία ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη. 

Αρμοδιότητα

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικώς για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ αυτών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.